தமிழ் யுனிகோட் எழுதி


 

[தட்டச்சு செய்த சொற்களை தெரிவு செய்தபின்னர் Ctrl + C விசைகளைப் பயன்படுத்தி பிரதி எடுக்கலாம்.]
 
 
 Tamil Phonetic Style Keyboard

inside_pic