இன்று எனது பிறந்தநாள்
        எங்கள் வீட்டில் கொண்டாட்டம்
        அம்மா அப்பா யாவரும்
        அநேக பரிசு தந்தனர்

        அக்கா அண்ணா மாமா மாமி
        அன்புப் பாட்டா பாட்டியோடு
        அடுத்த வீட்டு அன்புத் தோழர்
        அநேக வாழ்த்துக் கூறினர்.

வகைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி: சிறுவர் பூங்கா.
கடைசியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட திகதி: December 3, 2014