அம்மா ஒரு நாள் எனக்கு
        அப்பம் இரண்டு தந்தார்
        அருமையான அப்பம்
        அம்மா எனக்கு மூன்று
        அப்பம் வேண்டு மென்றேன்
        அன்புடன் என் அம்மா 
        அப்பம் மூன்று தந்தார்
        'அம்மா நன்றி" என்றேன்

வகைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி: சிறுவர் பூங்கா.
கடைசியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட திகதி: December 3, 2014