நேரான பாதையிலே செல்வோம் செல்வோம்
        நிலையாக ஓரிடத்தில் நிற்போம் நிற்போம்
        சீராக யாவையுமே பார்ப்போம் பார்ப்போம்
        சிறப்பான தனிவழியைக் காண்போம் காண்போம்.

வகைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி: சிறுவர் பூங்கா.
கடைசியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட திகதி: December 3, 2014