பருந்து வானில் வட்டமிட்டுப்
        பறந்து கொண்டே போகுது
        பறவைக் கூட்டைக் கண்டதுமே
        பதிந்து கீழே தாவுது

        பச்சைக் குஞ்சை நெரித்துக் காலில்
        பற்றிக் கொண்டே போகுது
        பாவம் அந்தக் குஞ்சு தானும்
        கத்திக் கொண்டே போகுது

வகைப்படுத்தப்பட்ட பகுதி: சிறுவர் பூங்கா.
கடைசியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட திகதி: December 3, 2014